در حال بارگذاری ...

ثبت نام جشن فارغ التحصیلی ورودی 1392

دانشجویی گرامی

1.هزینه شرکت در جشن فارغ التحصیلی با دونفر همراه میهمان 300000 ریال

2.هزینه هرنفر همراه اضافه بر دونفر 150000 ریال

3.شماره حساب واریز وجه ثبت نام 0222021691002 یا شماره کارت 6037997292753374 بانک ملی به نام آقای رامین رحیمی

4. مهلت ثبت نا 3-4-1396 می باشد.

ورود به فرم ثبت نام جشن فارغ التحصیلی


نظرات کاربران